Regulamin konkursu „Kula pełna washi”

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator”– działalność gospodarcza tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431

2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Kula pełna washi” jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Kula pełna washi” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4. „Blog” – blog internetowy Kreatywne DIY pod domeną www.Kreatywnediy.pl, prowadzony przez organizatora, na którym realizowany jest Konkurs.

5.  „Uczestnik”– użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

6. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie.

7. „Wpis konkursowy” – wpis na blogu pod tytułem „Miętowy kolor w dekoracjach Świątecznych – czyli śnieżne kule DIY”,  opublikowany na Blogu w dniu 03.12.2018 wraz z treścią zadania konkursowego.

§1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany na Blogu www.kreatywnediy.pl z wykorzystaniem możliwości dodawania przez Użytkownika komentarzy i materiałów graficznych pod Wpisem konkursowym.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez dodanie Komentarza pod Wpisem Konkursowym.

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

4. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (jedna) nagroda w całym Konkursie.

5. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Blogu.

§2

Termin i uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs trwa od 3 grudnia 2018 roku, do godziny 23:59 w dniu 10 grudnia 2018r.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

 • posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.
 • jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 • posiada dostęp do Internetu.
 • zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasad.

§3

Dane osobowe i prawa autorskie

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), na Blogu, zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez Blog oraz korespondencję mailową, wysyłaną na adres podany przez Uczestnika.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu tj. tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431. Administrator informuje, że dane osobowe przekazane przez Uczestników  w związku z Konkursem będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Przekazane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane  celu udziału w Konkursie, w tym zarejestrowania uczestników, wyłonienia laureatów, wydania nagrody i rozpatrywania reklamacji – w przypadku tego celu:

 • podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „u.o.d.o.”), a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit.  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału  w Promocji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie  i otrzymania nagrody, niepodanie danych osobowych uniemożliwi natomiast wzięcie udziału w Konkursie,
 • odbiorcami danych są: Organizator; dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane  są dane osobowe, agencje reklamowe,
 • dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Promocją,
  przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, data urodzenia, adres korespondencyjny, fakt udziału w Konkursie.

4.1. Przekazane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane dalej w celach marketingowych – w przypadku tego celu:

 • podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o, a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • odbiorcami danych są: Organizator, agencje reklamowe, marketingowe świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe,
 • dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, data urodzenia, fakt udziału w Konkursie,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani nie jest warunkiem do wzięcia udziału w Konkursie.

4.2 Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,  a od dnia 25 maja 2018 r. także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo  do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO.
4.3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą,  Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4.4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy u.o.d.o., a od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO.
4.5. W celu otrzymywania od Administratora lub Procesora informacji handlowych  o produktach i usługach Administratora, w tym w formie wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie, koniczne jest wyrażenie odrębnej zgody – zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r., oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

5. Organizator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail iod.TESA@tesa.com.

§4

Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu: w komentarzu pod wpisem konkursowym odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Dlaczego to właśnie do Ciebie mamy wysłać kulę pełną taśm washi?”

2. Laureatów nagród wskazuje Komisja Konkursowa.

3. Zadania konkursowe wykonane po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.

5. Ogłoszenie listy nagrodzonych odbędzie się najpóźniej dnia 17 grudnia 2018 roku poprzez zamieszczenie ich w komentarzu pod wpisem konkursowym na Blogu Organizatora www.kreatywnediy.pl.

§5

Nagrody i tryb ich przekazania

1. W Konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca i zostanie przyznana jednak nagroda główna w postaci dużego zestawu taśm dekoracyjnych washi od tesa, widocznego na zdjęciu we wpisie konkursowym. W skład zestawu wchodzą dwa typy produktu:
tesa® Taśma dekoracyjna – 38 sztuk
tesa® Taśma brokatowa – 22 sztuki
Łączna rynkowa wartość zestawu – około 440,00 PLN

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

3. Wartość nagrody podlega opodatkowaniu. Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody pokrywa Organizator konkursu na podstawie oświadczenia odbioru nagrody podpisanego przez zwycięzcę konkursu.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody w postaci mniejszego zestawu taśm dekoracyjnych, składającego się z trzech różnych taśm washi. Wartość zastawu – około 21,00 PLN, dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

5. Fundatorem nagród jest tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431.

6. Wysyłka nagród odbędzie się w terminie 21 dni od daty otrzymania danych do wysyłki oraz zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby tejże wysyłki.

§6

Wydanie nagrody

1. Powiadomienie o przyznaniu nagrody zostanie opublikowane w postaci komentarza pod wpisem konkursowym na Blogu Organizatora www.kreatywnediy.pl, najpóźniej 17 grudnia 2018 roku

2. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych przesłać wiadomość mailową na adres: marketing.tesa@tesa.com zawierającą dane w postaci Imienia i Nazwiska, danych adresowych oraz numeru kontaktowego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.

4. Nagrody dostarczone zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagród.

§7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie email na adres: marketing.tesa@tesa.pl w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy nagrodzonych.

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§8

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na Blogu pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć naprawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.