Regulamin konkursu “Pełna organizacja” z dnia 25.11.2019 roku

 

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator”– działalność gospodarcza tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 184 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431.

2. „Koordynator” – „dotPR Skowronek, Łaźniewski” sp.j. z siedzibą w Poznaniu (60-406), przy ul. Dąbrowskiego 308, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421719, zwana dalej „Koordynatorem”.

3. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Pełna organizacja” jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

4. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Pełna organizacja” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

5. „Blog” – strona internetowa pod domeną www.kreatywnediy.pl, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs.

6. „Uczestnik”– użytkownik sieci internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

7. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie.

8. „Komentarz konkursowy”:

– komentarz zamieszczony na blogu www.kreatywnediy.pl, pod wpisem konkursowym.

§1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany na blogu www.kreatywnediy.pl z wykorzystaniem natywnych rozwiązań strony: możliwości dodawania przez Użytkownika komentarzy pod treściami zamieszczonymi na blogu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez stronę www.kreatywnediy.pl

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

4. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (jeden) zestaw nagród.

5. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Stronie.

§2

Termin i uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs trwa od 25.11. 2019 roku, do godziny 23:59 w dniu 1.12.2019 roku.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

3.1. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.

3.2. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

3.3. posiada dostęp do internetu

3.4. zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

§3

Dane osobowe i prawa autorskie

1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator – tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez email: iod.TESA@tesa.com

3. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

• Imię, nazwisko,

• Numer telefonu

• adres e-mail,

• dane adresowe niezbędne do wysłania nagrody.

4. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

5. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), na stronie internetowej (www.kreatywnediy.pl) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem drogą mailową.

7. Uczestnik nie powinien przekazywać Organizatorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane jednocześnie i każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie i przetwarzanie tych danych przez Organizatora.

8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:

a) wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) komunikacji z Uczestnikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody, tj. imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość oraz numer telefonu, (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

9. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania Nagrody bądź rozpatrzenia reklamacji.

10. Uczestnikom, przysługuje prawo:

a) dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.

11. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez następujące okresy:

a) dane udostępniane przez Uczestników Konkursu oraz przez Zwycięzców – przez okres 30 dni od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz do chwili wydana danych Nagród lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody;

b) dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;

c) dane Zwycięzców w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie i związanej z tym dokumentacji reklamacyjnej – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat od wydania Nagrody,

d) potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę.

12. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.

13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

14. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną przekazane Koordynatorowi Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Administratora i Koordynatora łączy stosowana umowa (w tym o zachowaniu poufności). Dane mogą zostać również przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, to jest: podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu Konkursu, agencjom reklamowym, dostawca serwera partnerom świadczącym usługi kurierskie i techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

15. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane dalej w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

16. W celu otrzymywania od Administratora lub podmiotu, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, informacji handlowych o produktach i usługach Administratora, w tym w formie wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie, koniczne jest wyrażenie odrębnej zgody – zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

17. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani nie jest warunkiem do wzięcia udziału w Konkursie.

18. W przypadku gdy Uczestnik wyraził odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tejże zgody przez Uczestnika.

19. Dane mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest: agencjom reklamowym, marketingowym świadczącym usługi na rzecz Administratora, dostawcy serwera, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe.

20. Przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, data urodzenia, fakt udziału w Konkursie.

21. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, a także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO.

22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

23. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

24. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych (ADO) iod.TESA@tesa.com lub na adres marketing.tesa@tesa.com.

25. Administrator korzysta z pomocy podmiotu przetwarzającego – Koordynatora Konkursu (DOTPR Skowronek, Łaźniewski spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (60-406), przy ul. Dąbrowskiego 308, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421719, NIP 7811878881.) w celu sprawnej koordynacji jego przebiegu. Administratora i podmiot przetwarzający łączy umowa (w tym o zachowaniu poufności).

§4

Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu:

– na stronie internetowej www.kreatywnediy.pl, dodać komentarz pod wpisem konkursowym z odpowiedzią na pytanie konkursowe: W jaki sposób organizujesz swoje akcesoria do włosów, biżuterię, śrubokręty czy inne ważne i zdecydowanie niezbędne męskie lub kobiece dodatki?

2. Laureatów nagród wskazuje Komisja Konkursowa poprzez wybór najciekawszych odpowiedzi.

3. Zadania konkursowe wykonane po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.

4. Ogłoszenie listy nagrodzonych odbędzie się najpóźniej 6 grudnia 2019 roku na blogu www.kreatywnediy.pl

§5

Nagrody i tryb ich przekazania

1. W Konkursie wyłonionych zostanie 9 laureatów. Każdy z nich otrzyma nagrodę w postaci Zestawu składającego się z akcesoriów tesa o wartości 98,85 zł. W skład zestawu wchodzić będzie:

1)     Klej w sztyfcie tesa® eco logo 2 x 10g, 1 op.

2)     Naklejki/przylepce do zdjęć tesa®, 1 op.

3)     Klej z brokatem tesa® 6 x 10g, 1 op.

4)      Taśma biurowa tesa® eco&clear 33m x 19mm + dyspenser Easy Cut, 1 op.

5)      Taśma samoprzylepna dekoracyjna, ozdobna tesa® washi tape 10m x 15mm, 1 szt

6)      Dyspenser stacjonarny tesa® Compact, niebieski, 1 op.

7)      Haczyki samoprzylepne, tesa® przezroczyste do szkła, 1 op.

 

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

3. Wartość nagrody podlega opodatkowaniu. Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody pokrywa Organizator konkursu na podstawie oświadczenia odbioru nagrody podpisanego przez zwycięzcę konkursu.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

5. Fundatorem nagród jest tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431.

6. Wysyłka nagród odbędzie się w terminie 21 dni od daty otrzymania danych do wysyłki oraz zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby tejże wysyłki.

§6

Wydanie nagrody

1. Powiadomienie o przyznaniu nagrody zostanie opublikowane na blogu www.kreatywnediy.pl najpóźniej 6 grudnia 2019 roku.

2. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych przesłać wiadomość mailową na adres: marketing.tesa@tesa.com zawierającą dane w postaci Imienia i nazwiska, danych adresowych oraz numeru kontaktowego.

3. Po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej od organizatora, uczestnik ma 7 dni na zaakceptowanie obligatoryjnych zgód w celu przekazania nagrody rzeczowej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.

5. Nagrody dostarczone zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagród.

§7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie email na adres: marketing@getmoresocial.pl w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy nagrodzonych.

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§8

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć naprawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.